Demens og PårørendeKontaktperson: Bodil Sørensen

Kommissorium.

Gruppen er nedsat af Seniorrådet, og arbejder under ansvar over for dette. Indenfor sit område kan gruppen selv tage initiativer samt løse opgaver eller undersøge forhold, som Rådet har anmodet gruppen om at medvirke til.


Gruppens mødereferater sendes til Rådet, og gruppen udarbejder en rapport forår og efterår, som sendes til rådet.


Gruppen konstituerer sig selv med en formand.


Det tilstræbes, at et af medlemmerne i arbejdsgruppen også er medlem af Seniorrådet, og ingen person er medlem af mere end to arbejdsgrupper.


Alene gruppens formand kan efter aftale med Rådet rette mundtlig henvendelse til en forvaltningsgren, medens skriftlig henvendelse til forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller et politisk udvalg kun kan foretages af Rådet.


Gruppen kan stille forslag til Rådet om sådanne skriftlige henvendelser. Formanden I gruppen kan egenhændigt tage kontakt til centerledelsen eller demenskoordinatoren I forbindelse gruppens opgaver.


Gruppen har særlig opmærksomhed på emner, der kan involvere andre grupper og i tvivlstilfælde rette henvendelse til Rådet, idet dobbeltarbejde bør undgås. Eventuelle divergerende opfattelser må forelægges Rådet.


Gruppen fremskaffer nødvendigt materiale for sit virke og til argumentation for gruppens fremsættelse af konkrete forslag til Rådet.


Efter Rådets indstilling kan medlemmer af gruppen deltage i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde i kommunalt og regionalt regi. Gruppen kan fremsætte anmodning til Rådet om sådan deltagelse.


Gruppen varetager selv sin mødeform, mødefrekvens, indkaldelse og referater. Referaterne skal indeholde et punkt, der hedder ”til behandling i Seniorrådet. ”


Formanden kan delegere enkeltopgaver til et eller flere gruppemedlemmer.


Gruppens sammensætning og funktion kan ændres af Rådet, hvis det findes formålstjenligt.


Arbejdsgruppens egen målsætning for gruppens arbejde i det kommende år


Der afholdes minimum fire møder årligt


På fællesmøderne orientere gruppen sig mod andre arbejdsgruppers arbejde, specielt om dette har relevans for gruppens eget fokusområde.


Arbejdsgruppen har indarbejdet opgaverne som faste punkter på dagsordenen, som vil se ud som følger:


1. Valg af mødeleder

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af sidste mødes referat

4. Formanden holder sig orienteret om demens - og pårørendeområdet lokalt

5. Gruppens øvrige medlemmer holder sig orienteret om demens - og pårørendeområdet udenfor kommunen som I andre lande

6. Da uddannelsen af medarbejderne generelt er vigtig, vil det være et fokusområde for gruppen

7. Gruppen besøger et eller flere centrer efter aftale med centerledelsen I løbet af indeværende år

8. Et årligt møde mellem gruppen og lederne for centrerne søges gennemført. Her udveksles aktuelle problemstillinger og kommende udfordringer I den udstrækning dette er muligt. Et møde med det politiske system eller administrationen vil være ønskeligt

9. Siden sidst

10. Eventuelt

11. Næste møde: Følgende datoer er valgt. Onsdag 03.04 kl. 14–16 og Onsdag 04.09 kl. 12–14 og Onsdag 27.11 kl. 14–16. Møderne holde I Seniorrådets hus indtil andet er meddelt. 18. januar 2018