Referat af 14. juni 2018

Formandsmøde 04.06.2018

Den 14. juni 2018


Tilstede var: Vivi Nobel (VN), Jørgen Vinding (JV), Anita Gudmundsson (AG), Sonja Frederiksen (SF), Jørgen Groth (JG), Erik Clausen (EC), Michael Burgess (MB), Werner Wittekind (formand for Arbejdsgruppe Trafik- og Tilgængelighed) (WW), Kirsten Schytte (formand for Madpanelet) (KS), Julle Andersen (formand for Arbejdsgruppe Hjemmeplejen) (JA), Ib H. Sørensen (formand) (IH)

formand for Arbejdsgruppe Sundhed & Forebyggelse/Innovation), Bente Gurskov (formand for Arbejdsgruppe Plejehjem og Senior-Nyt)

Velkomst og godkendelse af dagsorden.

IH bød velkommen til dagens møde, og glædede sig over muligheden for at udveksle synspunkter mellem arbejdsgrupperne og Seniorrådet. Der var også et par principielle spørgsmål, som var blevet synlige i det første halve års arbejde i Rådet.

Det var Rådets helt oprigtige ønske at være fuldt transparente og åbne for debat. Hele arbejdsgrundlaget har været med det udgangspunkt. Således har Rådet på sit seneste møde besluttet at gennemføre møderne som ”åbne møder” med skyldige hensyn til politiske debatter og information, som var pålagt fortrolighed.

Under drøftelser om spørgsmål til politikerne blev der i en sammenhæng givet udtryk for, at Seniorrådet ikke igennem sine spørgsmål skulle eksponere politiske holdninger.

Målsætningen burde være, at Rådet ikke var sat i verden for at skabe en politisk linje; men loyalt skulle slutte op om den fastlagte politik i Kommunalbestyrelsen. Det var der enighed om. Der var imidlertid også enighed om, at Rådet burde eksponere alle sine vælgeres synspunkter/spørgsmål, når det var påkrævet. Ca. 10.000 vælgere havde stemt på Rådets medlemmer, og der ville i denne ”græsrodsbevægelse” være alle typer af vælgeres politiske holdninger. Dermed kunne nogle spørgsmål til eksempelvis prioriteringer meget nemt blive såvel ”røde” som ”blå” - eller for den sags skyld ”grønne”.

Det andet spørgsmål vedrørte Seniorrådets medlemmers rolle i arbejdsgrupperne. Her var det vigtigt, at Rådets medlemmer havde fokus på de målsætninger, som var besluttet i Rådet, og således kunne påtage sig at forklare Rådets hensigter.

Alle bude være fokuseret på, at Rådet var valgt til og fik bevillinger til at løse en konkret opgave – nemlig at kunne rådgive Kommunalbestyrelsen og ”bygge bro” i formidlingen af information mellem vælgerne og politikerne. Derfor udgav Seniorrådet et kommissorium til en arbejdsgruppe; men det var arbejdsgrupperne, som skrev oplægget til kommissoriet, baseret på de direktiver Rådet gav. Derfor kunne et udkast godt vandre frem og tilbage et par gange for at ramme det rigtige udgangspunkt før udgivelsen.


Ovenstående problemstilling kom også til udtryk, hvor frivillige meget gerne vil give sig i kast med helt nye arbejdsopgaver. Her havde Rådet haft en erfaring, som endte med, at en ønsket arbejdsgruppe ikke frit kunne regne med støtte og økonomi til at gennemføre møder om emner, der i princippet ville være løsrevet fra den ”politiske dagsorden” i kommunen og det arbejde Rådet skulle bistå med. Arbejdet må nødvendigvis tage afsæt i et fastlagt grundlag, og derfra kan man sagtens drøfte helt andre emner også. Men at dette skulle være et udtryk for ”topstyring i en negativ forståelse” fandt Rådet ikke var korrekt.

Drøfte oplæg til Seniorrådets møde med Økonomiudvalget. IH redegjorde kort for det oplæg, som Rådets havde sendt til Økonomiudvalget før mødet den 13. juni 2018. Det var i øvrigt hensigten at søge indsigt i de kommunale budgetter, så der kunne laves relevante udtræk af data til støtte for arbejdsgrupperne. Med andre ord at arbejdsgrupperne fik mulighed for at følge den konkrete udvikling indenfor deres interesseområder. Rådet glædede sig til det første møde og håbede på at bane vejen for flere – mere uformelle – møder med økonomiforvaltningen.

Status for sammensætningen af arbejdsgrupper samt opdatering af medlemslisterne over arbejdsgrupperne og rådsmedlemmernes deltagelse. Arbejdsgrupperne fandt ikke at der var udfordringer i den aktuelle deltagelse i arbejdet. Rådet var meget optaget af at få sat gang i Arbejdsgruppe Demens og efterlyste deltagere. Der var en kortere drøftelse om udfordringerne for de pårørende til demente. Rådet ville holde fokus på i hvilken udstrækning arbejdet også skulle tilrettelægges for dem. Demenskoordinatoren i Rudersdal afholder møder i efteråret om disse udfordringer.

Drøfte Seniorrådets deltagelse i Folkemøde Rudersdal i samarbejde med Handicaprådet. IH orienterede om at Seniorrådet havde principbesluttet at købe en stand sammen med Handicaprådet og Rejseforeningen under Folkemødet i Rudersdal den 31. august 2018 på Hawarthigården. Der var nedsat en projektgruppe bestående af AG, EC, SF og JG. Denne gruppe ville forberede og tilrettelægge deltagelsen.

Udveksling af ideer til arbejdsgruppernes inddragelse i Seniorrådets løsning af sine opgaver for kommunen. Rådet havde en stor udfordring i at finde ildsjæle, der ville følge med i arbejdet om Sundhedsprofilen 2017. JV orienterede om administrative procedurer, brug af skemaer og attestation for udgifterne. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger.

Arbejdsgruppernes inkorporering på Rådets hjemmeside. IH opfordrede til, at arbejdsgrupperne lavede input til Seniorrådets hjemmeside for at ”fortælle den gode historie”. Der var truffet en aftale med Madpanelet om de første skridt i den retning med halvårlige udgivelser af arbejdsgruppens virksomhed i de seneste seks måneder.

Eventuelt. Der var et ønske om fastlæggelse af ”brevhoved” for Seniorrådet. IH ville snarest overveje en endelig form, så den kunne anvendes fremover. Der er behov for koordination

Der blev varslet et nyt fællesmøde ved årets udgang.

Ref. IH