Referat af 5. november 2018

Den 10. november 2018Tilstede var: Vivi Nobel (VN), Jørgen Vinding (JV), Anita Gudmundsson (AG), Sonja Frederiksen (SF), Jørgen Groth (JG), Erik Clausen (EC), Michael Burgess (MB), Birgit Olsen (suppleant)(BO), Ole Høyer (OH) og Ib H. Sørensen (IH).

Mødet blev gennemført i henhold til endelig dagsorden s.d.1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

IH bad om rådets accept på forskellige justeringer af dagsordenen, så enkelte punkter kunne tilføjes:

2a. Behandling af forslag til ny vedtægt for Rudersdal Seniorråd. Forslaget blev omdelt med anførelse af justeringer i forhold til den gældende aftale.

2b. Udpegning af ny repræsentant i Folkeoplysningsudvalget 5a. Seniorrådets arbejdsgrupper

7a. Forslag om indkøb af telefoner til rådets medlemmer

8a. Forslag om rådets besøg ved en træningsinstitution (MST) Forslaget om tilføjelserne blev godkendt.Herefter bød IH velkommen til mødet, som var startet med en anelse turbulens, idet der havde været fremsat bemærkninger overfor formanden om den generelle drift af rådet. Det havde ført til en række mailudvekslinger op til mødet og var endt med, at Bos medvirken i arbejdet som fast deltagende suppleant i rådet ikke længere var aktuel. BO accepterede ændringen og takkede for den tid hun havde haft som aktiv i rådet. IH opfordrede BO til at søge ind i arbejdsgrupperne og bruge sin energi der til fordel for alle aktive i Seniorrådets regi. Bemærkningerne havde også givet anledning til selvransagelse om afviklingen af rådets møder, som alle medlemmer havde ønsket skulle være åbne og med maksimal transparens. Det princip mente IH kunne fastholdes, men gennemførelsen af rådets møder måtte pr. definition være lukkede af hensyn til det enkelte rådsmedlems mulighed for at ”tale frit”. Der kunne ikke sidde ”tilfældige tilhører” i lokalet også. Åbenheden var en fuld indsigt i rådets dagsordner og adgang for arbejdsgruppeformændene til at kunne anvende rådets dokumenter og referater i Dropbox. Der var ingen bemærkninger til beslutningen om denne tydeliggørelse.2. Bemærkninger til referatet fra Rådets møde den 1. oktober 20118

Det blev godkendt. Lægges på hjemmesiden sammen med dagsordenen.2a. IH udleverede vedtægt for Rudersdal Seniorråd, senest opdateret 25. januar 2017 af Kommunalbestyrelsen.

Der var indføjet forslag til justeringer af vedtægterne, så rådets referencer til forvaltningen blev tydeliggjort. Desuden var der et forslag om rådets ”spørgeret” i forvaltningen. Forslagene blev med en mindre tekstjustering vedtaget.2b. Med Bo`s ophør som aktiv i rådet i denne omgang blev Ole Høyer udpeget som rådets faste repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. (Dette er meddelt formanden for Folkeoplysningsudvalget af IH)3. SOSUUs dagsorden til den 7. november 2018.

Der var ønsker om at fremsætte bemærkninger til punkt 5, 6 og 7 på udvalgets dagsorden. (Dette er gennemført af IH den 6. november 2018 og formanden for udvalget har kvitteret for henvendelserne. Han svarede samtidig på Seniorrådets indstilling til Kommunalbestyrelsen om betaling af akutsengepladser og behandlingen af sagen).4. SOSUU temadrøftelse med Handicaprådet og Seniorrådet den 28. nov. 2018.

ådets medlemmer fremsender emner til formanden snarest.5. Navneforslag til Senior-, Social- og Sundhedsområdet.

Det står frit for alle at komme med forslag til ”Ældreområdet”.5a. Seniorrådets arbejdsgrupper.

IH nævnte, at der i seneste SeniorNyt havde været en oversigt over arbejdsgrupperne, som også indeholdt Innovation. Rådet har tidligere besluttet at Innovation ikke skulle være en selvstændig disciplin. Innovation burde altid inkorporeres i tænkningen i alle arbejdsgrupper. Den slettes derfor i kommende nr. af bladet. IH anførte igen at der fortsat manglede frivillige, der kunne påtage sig at følge og bidrage til Sundhedsprofilen 2017. OH meddelte sin interesse for området og ville gerne forsøge at etablere en arbejdsgruppe om emnet. Det blev igen anført, at rådet burde sætte gang i Arbejdsgruppe Demens og Ensomhed. AG ville kontakte Bodil Sørensen vedr. formandsjobbet i AG Demens. Gruppen består lige nu af Bodil Sørensen, SF, MB, IHS, AG og JG. MB oplyste, at Seniorrådet i Fredensborg havde en AG Sundhed og Forebyggelse.6. Udpegning af redaktionsgruppe til rådets Årsrapport.

IH forslog, at rådet allerede nu tager initiativ til at udpege en redaktionsgruppe, og det måtte meget gerne være en erfaren deltagelse, som kunne skrive og redigere. Det blev foreslået at Kirsten Schytte og Bente Gurskov skulle spørges om deltagelse. Desuden ville JG, som vidende om hvor dokumenter findes, være naturlig deltager. Formanden bør også være aktiv i gruppen. IH tager kontakt til KS og BG.7. Seniorrådets økonomi.

JV redegjorde kort for rådets økonomi. Der er grundlag for at tage hul på rådets overvejelser om kommunikationsstrategi. Der er generel enighed i rådet om at søge professionel støtte til at lave en koncept for rådets kommunikation. Der oprettes en innovations- og kommunikationskonto og et beløb overføres dertil - JV foranlediger. Medlemmernes opgørelse af km-udgifter var lidt problematisk. Det var opfattelsen at løbende registrering af km-tal i bilerne var belastende og unøjagtigt. Dette burde sammenholdes med, at de samlede udgifter på årsbasis var ca. 60.000,- kr. Rådet forslår ”Ældreområdet” selv at forvalte området og lade det indgå i Seniorrådets regnskab og årlige revision. Rådet støttede anskaffelse af en printer til kassererens brug. JV foranstalter indkøbet. AG spurgte om tilskud til tlf. OH oplyste, at rådet tidligere havde fået kr. 125,00 pr. mdr. i ”telefonpenge”. JV undersøger sagen. Det blev også understreget, at rådets medlemmer skulle have afsluttet deres kørsels-/diætopgørelser for 2018 senest den 17. december 2018. Der arbejdes ikke med overførelse af udgiftsbilag mellem finansårene.

7a. AG forslog, at rådets medlemmer skulle udstyres med en smartphone betalt af rådet. Der var en kort drøftelse og herunder blev det nævnt, at langt det meste af kommunikationen internt i rådet skete på sms eller mail. Flere fandt at priserne på telefoner og tilhørende abonnementer var så lave, at det måtte tilfalde den enkelte.8. Opfølgning vedrørende anvendelse af Dropbox.

JG havde skrevet til arbejdsgruppeformændene, og der var ikke fremkommet noget nyt. JV foreslog, at man kraftigt overvejer at tilkøbe en logtrackerfunktion, så det hurtigt kunne konstateres hvilke transaktioner, der var sket i dokumentsamlingen. Enighed i rådet om, at JG undersøger mulighederne i Dropbox-systemet samt muligheden for at oprette ”Mit Dropbox”.8a. Invitation/opfordring til at besøge MST træningscenter i Trørød.

Dette var en selvejende institution, hvortil kommunens borgere kunne finde mulighed for genoptræning. Uden at ville støtte bestemte offentlige eller private institutioner var der enighed i rådet om at modtage invitationen for at indsamle information om et område, der blev forudset at kunne udgøre en stigende udfordring for borgerne. AG ville forestå en aftale om et besøg den 23. november 2018, kl. 13.00 – 14.00.9 Medlemmernes aktiviteter.

VN havde deltaget i Madpanelets aktiviteter og var meget positiv for måden arbejdet blev ledet og gennemført på. Besøg i Lions Birkerød og Bakkehuset. Arbejder fortsat på at opnå uanmeldte besøg. SF havde fokus på oversigter over adgangsforholdene ved kommunens læger og tandlæger. EC havde deltaget i to møder i Arbejdsgruppe Trafik og Tilgængelighed. Fokus på Movia. Han havde også deltaget i byggemøder på Ebberød 2, hvor der er tekniske forsinkelser; oplever at blive hørt. Rådets skal have afklaret, hvem der fremover er ”ansvarlig kontakt”. Emnet tages op med forvaltningen den 6. december 2018. MG havde været til temadag i DÆR. Anbefalede i øvrigt Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som særdeles god informationskilde. Regionsrådet var ikke særligt tilfredse med arbejdet i DÆR. Skulle deltage i Pårørendegruppen/Sjælsø. IH skulle deltage i årsafslutning i Rejseforeningen10. Forslag til emner med SSS-chefen den 6. december 2018.

IH har rundsendt en mail for at indsamle emner til mødet med forvaltningen. Alle bedes bidrage.11. Eventuelt.

Der efterlyses oprettelse af en ”kageliste” til brug for planlægningen af kommende rådsmøder. Kagelisten indledes pr. 1. januar 2019 i alfabetisk orden (fornavn). Deltagerne er selv ansvarlige for bytninger ved forfald fra møder: AG, EC, IH, JG, JV, MB, OH, SF, VN12. Lukket drøftelse. (særskilt referat hos IH)Ref. JG/IH