Referat af 7. januar 2019Referat 07.01.2019

Tilstede var: Vivi Nobel (VN), Jørgen Vinding (JV), Anita Gudmundsson (AG), Sonja Frederiksen (SF), Jørgen Groth (JG), Erik Clausen (EC), Ib H. Sørensen (IH) Afbud: Michael Burgess Mødet blev gennemført i henhold til endelig dagsorden af 29. december 2018

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

IH indledte med at formidle jule- og nytårshilsner fra kommunen. Dagsordenen blev godkendt. Og rådet markerede årets første møde med (søde) ”bobler” og kager.2. Bemærkninger til referatet fra Rådets møde den 5. november 2018.

Der var ikke bemærkninger og referatet blev godkendt.3. Lessons learned fra Fællesmødet den 11. december 2018.

IH indledte med sine bemærkninger, og fandt at det var glædeligt at så mange fra arbejdsgrupperne ønskede at være med i arrangementet. Indtrykket var, at alle fandt mødet informerende. Positivt at vicekommunaldirektøren deltog. Til gengæld var afviklingen af mødet ringe. Glassalen havde ikke efterkommet de krav, som rådet havde haft til lokaler og indretning. Frokostlokalet var heller ikke i overensstemmelse med aftalen og maden var kritisabel. Det var synd at et i øvrigt velforberedt møde kom til at lide under disse mangler. Rådets ønske om at få skabt en vision faldt helt fra hinanden på grund af krav om lokaleskifte og maden var bestilt og færdig en time før programmet tilsagde det. Formanden vil fremover varetage styringen af tilsvarende arrangementer – og det bliver ikke samme sted. Der var generel enighed om kritikken blandt alle mødedeltagere.4. Oplæg til kommunikation af Årsberetning 2018.

Der var givet en anbefaling af den redaktionsgruppe, som rådet tidligere havde nedsat, og som havde afholdt sit møde umiddelbart forud for rådsmødet. Gruppen anbefalede, at man prøvede samarbejdet med Rudersdalavisen og at rådet skulle forsøge at levere formidlingen af sin Årsrapport 2018 på to sider i avisen i 1. kvartal 2019. Derefter foreslog gruppen, at der skete en opfølgning i hvert følgende kvartal i 2019. I 2. kvartal med beskrivelser af arbejdsgruppernes arbejde og projekter; i 3. kvartal fokus på budgetter og økonomi og endeligt i 4. kvartal opsummering af projekter, som ville køre videre i følgende år. 2019 blev foreslået som et forsøgsår. Rådet drøftede oplægget og fandt at grundlaget principielt var godt, men der var større usikkerhed om rådets muligheder for at følge op igennem kvartalsvise indlæg. Beslutningen blev tre udgivelser, hvor 2. og 3. kvartal blev samlet til en udgivelse med fokus på strukturreform og økonomi. IH oplyste at Redaktionsgruppen havde udpeget Kirsten Schytte som formand og IH som sekretær.5. Emner som skulle med i årsberetningen?

Der var indledningsvis udarbejdet et notat med emner, pt. ni, og det var overvejende for at levere tekst som avisen kunne lave en prøveopsætning med. Emnerne blev vurderet relevante og skulle opdateres. Der var støtte til at indsætte kommunens formulerede ældrepolitik (bullits fra hjemmesiden). JV foreslog at inddrage arbejdsgruppernes rapportering om 2018 aktiviteter og arbejde, og det blev vedtaget.6. Forslag til planlægning af projekter i 2019.

Rådet udtrykte enighed om, at det ville være vigtigt i 2019 at følge Forvaltningens udmøntning af henvisninger til borgere på rehabilitering – især hvor det blev hos private firmaer. Fokus på faglighed, kvalitet og betaling/pris.7. Innovationskonto.

IH nævnte, at der i forbindelse med oprettelsen af rådets innovationskonto var indsat nogle emner, som foreslås prioriteret i rådet. Disse emner var i regnskabs-/budgetoversigten navngivet: Demens og pårørende, ensomhed, trafik & tilgængelighed, viden uddannelse, værdig død, kommunikation. Dertil var der afsat midler til nye projekter. Der var enighed om dette udspil.8. Gennemgang af ”årshjulet”, som er rådets arbejdskalender for det kommende år. Rådets møder ligger generelt 2 dage før møderne i SOSUU. Der er forudset seks møder med forvaltningen. IH søger fortsat at afklare en mødestruktur for de frisatte institutioner i kommunen. Årshjulet indlægges i Dropbox og udsendes til arbejdsgrupperne.9. Seniorrådets administration.

JV uddelte skemaer til brug for Seniorrådets administration. Disse er nu gjort interaktive, så man kan skrive sine indberetninger om mødevirksomhed mv. i en kopi af skemaet og videresende dem. IH fandt anledning til at støtte kassererens krav om at overholde tidsfristerne ved indberetninger. Det er ikke rimeligt, at rådsmedlemmerne forventer fuld service uden at bidrage til god orden med den – for den enkelte – begrænsede arbejdsmængde dette er/var. Husk at forvaltningens krav oprindeligt var/er månedlige indberetninger, hvor kassereren nu samler og systematiserer indberetningerne kvartalsvis eller halvårligt.10. Status på Seniorrådets økonomi 2018. J

V orienterede om regnskab for 2018, som med rådets godkendelse var klar til revision. Regnskabet blev godkendt og underskrevet.11. Opfølgning af besøg hos MST den 22./ november 2018..

(hvorledes/hvem følger kommunens visiteringer på genoptræningsområdet?) OH påtog sig at være ”tovholder” på emnet.12. Rådsmedlemmers forudgående og kommende aktiviteter.

Der blev givet en hastig bordrunde med medlemmerne opgaver. Der var ingen rådsanbefalinger til medlemmerne.13. Eventuelt.

AG spurgte til rådets indstilling om medvirken i Folkemødet 2019. IH svarede, at emnet kommer på rådets dagsorden senere. VN spurgte til ideen om at rådet anskaffer ”merchandize” (penne, sweetshirts, gaver, visitkort). IH havde forskellige kontakter og ville undersøge mulighederne. Det skal dog vurderes i sammenhæng med rådets udadvendte virksomhed og behovene. Kommende møde er planlagt til den 4. februar 2019 kl. 10.00.Ref. JG/IH