Brugerbetaling

                                                                                     Den 3. september 2018

I løbet af sommeren i år har Seniorrådet blandt andre sager, sat fokus på borgernes betaling for indlæggelse i en "akutsengeplads" på et af Rudersdal Kommunes plejeboliger. Seniorrådet har rettet henvendelse til Ældreområdet med en række spørgsmål og venligst modtaget skriftligt svar. Dette grundlag var på dagsordenen den 29. august 2018 ved Rådets ordinære møde med Ældreområdet. De uddybende spørgsmål ved mødet gav ikke tilfredsstillende svar, og Seniorrådet erkender, at forvaltningen handler under et politisk direktiv. Derfor denne henvendelse.

Det er Rådets opfattelse, at princippet om lige og gratis adgang til behandling i sundhedssektoren – herunder også at være sengeliggende i kommunalt regi efter hospitalsophold - er gældende. Derfor er det uacceptabelt, at der de facto stilles krav om egenbetaling i Rudersdal Kommune i disse situationer. Det er således Rådets opfattelse, at det bliver de socialt svageste ældre borgere, som kommer til at betale en forholdsvis høj pris for en akutsengeplads ("et kommunalt midlertidigt ophold").

Seniorrådet noterede sig ved mødet, at forvaltningen tilsyneladende har defineret sig ud af problemstillingen. Patienter, som er udskrevet fra hospital som færdigbehandlede, er ikke "patienter"; de er ved pasning i en plejeinstitution i Rudersdal "midlertidige beboere". Rudersdal har ingen "akutsengepladser" men kun "midlertidige plejeboliger" ved siden af de ordinære "permanente boliger".

Det er Seniorrådets opfattelse, at patienter, som udskrives meget hurtigt efter operationer eller medicinske behandlinger i regionens regi, fortsat er patienter. Og de har krav på lige og gratis behandling.

Forvaltningen i Rudersdal afkræver patienter i akutsengepladser den samme takst for mad og rengøring, som betales af de permanente plejehjemsbeboere. Dette finder Seniorrådet ikke er rimeligt, da patienterne, som oftest er indlagt indtil 14 dage efter et hospitalsophold, fortsat har alle sine omkostninger, der er forbundet med at leve i egen bolig. Dertil kommer, at de med udskrivning fra eksempelvis en rygoperation ikke kan varetage egne funktioner endsige bevæge

sig oppegående i et antal dage. Disse patienter bør fortsat være under "lige og gratis behandling".

Der opkræves således 151,- kr. pr. døgn med henvisning til, at patienten har sparet udgifter til mad og rengøringsudgifter hjemme. Rådet finder det helt usandsynligt, at eksempelvis folkepensionister har et sådant forbrug til mad og rengøring dagligt i eget hjem.

Seniorrådet indstiller på denne baggrund:

- At Kommunalbestyrelsen beslutter – i lighed med kommunalbestyrelsen i Hørsholm - at der ikke skal ske en døgnbetaling for patienter indlagt i akutsengepladser i plejeinstitutionerne i kommunen fremover.

- At der bør ske en tilbagebetaling for døgnbetalingen til patienter, som har været opkrævet betaling i disse situationer.

- At sagen ikke inkorporeres i de netop forestående budgetforhandlinger.


På Seniorrådets vegne
Ib Hedegaard Sørensen
Formand for Seniorrådet i Rudersdal
Seniorrådet i Rudersdal