Hjemmepleje

Kommisorium
 
Gruppen arbejder under ansvar over for Rudersdal Seniorråd. Gruppen er nedsat af Rådet.

Indenfor sit område kan gruppen selv tage initiativer samt løse opgaver eller undersøge forhold, som Rådet har anmodet gruppen om at medvirke til.

Gruppens mødereferater skal tilgå Rådet, og gruppen skal hvert år inden udgangen af januar afgive en årsrapport til Rådet. Rapporten indgår i Rådets årsberetning.

Gruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Posterne kan kun med Rådets tilladelse besættes med medlemmer af gruppen, som tillige er medlem af Rådet.

Alene gruppens formand kan rette henvendelse til en forvaltningsgren, medens skriftlig henvendelse til kommunalbestyrelsen eller et politisk udvalg kun kan foretages af Rådet. Gruppen kan stille forslag til Rådet om sådanne skriftlige henvendelser.

Ingen person bør være medlem af mere end to arbejdsgrupper.

Gruppens formand bør være særlig opmærksom på emner, der kan involvere andre grupper og i tvivlstilfælde rette henvendelse til Rådet, idet dobbeltarbejde bør undgås. Eventuelle divergerende opfattelser må forelægges Rådet.

Gruppen bør fremskaffe nødvendigt materiale for sit virke og til argumentation for gruppens fremsættelse af konkrete forslag til Rådet.

Efter Rådets indstilling kan medlemmer af gruppen deltage i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde i kommunalt og regionalt regi. Gruppen kan fremsætte anmodning til Rådet om sådan deltagelse.

Gruppens sammensætning og funktion kan ændres af Rådet, hvis det findes formålstjenligt.

Gruppen varetager selv sin mødeform, mødefrekvens, indkaldelse, referater osv.
Formanden kan delegere enkeltopgaver til et eller flere gruppemedlemmer.
 
Gruppens område:

1. Løbende at være orienteret om praktiseringen og kvaliteten af kommunens hjemmepleje.

2. Deltage i kommunens tilrettelæggelse og gennemførelse af valget mellem offentlig og privat hjemmepleje.

3. Overvåge forholdet mellem personlig pleje og praktisk hjælp.

4. Stille forslag om evt. forbedring af forløbet: hospital, midlertidigt plejehjemsophold, genoptræning, hjemmepleje og permanent plejehjemsbeboelse / hospice.

5. Følge det tværkommunale og regionale samarbejde vedrørende genoptræningens relation til hjemmeplejen - i samarbejde med Forebyggelsesgruppen.

6. Følge konkrete forslag om mulighederne for effektivisering af afbudsfrekvens, erstatningsbesøg samt normeringen.

7. Have indseende med hjemmeplejens forvaltning af visitering til hjælpemidler og den optimale anvendelse heraf.

8. Følge uddannelse og fastholdelse af hjemmepleje-medarbejdere.

9. Samarbejde med Plejehjems- og Forebyggelsesgruppen må påregnes.
Se Demens og hjemmepleje.
Seniorrådet i Rudersdal