Arbejdsgrupper / Madpanelet

Madpanelet

Kommissorium

Gruppen er nedsat af Seniorrådet, og arbejder under ansvar over for dette.

Indenfor sit område kan gruppen selv tage initiativer samt løse opgaver eller undersø-ge forhold, som Rådet har anmodet gruppen om at medvirke til.

Gruppens mødereferater sendes til Rådet, og gruppen udarbejder en rapport forår og efterår, som sendes til rådet.

Gruppen konstituerer sig selv med en formand.

Det bør tilstræbes, at et af medlemmerne i arbejdsgruppen også er medlem af Senior-rådet, og ingen person er medlem af mere end to arbejdsgrupper.

Alene gruppens formand kan efter aftale med Rådet rette mundtlig henvendelse til en forvaltningsgren, medens skriftlig henvendelse til forvaltningen, kommunalbestyrel-sen eller et politisk udvalg kun kan foretages af Rådet. Gruppen kan stille forslag til Rådet om sådanne skriftlige henvendelser.

Gruppens formand bør være særlig opmærksom på emner, der kan involvere andre grupper og i tvivlstilfælde rette henvendelse til Rådet, idet dobbeltarbejde bør undgås. Eventuelle divergerende opfattelser må forelægges Rådet.

Gruppen bør fremskaffe nødvendigt materiale for sit virke og til argumentation for gruppens fremsættelse af konkrete forslag til Rådet.

Efter Rådets indstilling kan medlemmer af gruppen deltage i udvalgs- og arbejdsgrup-pearbejde i kommunalt og regionalt regi. Gruppen kan fremsætte anmodning til Rådet om sådan deltagelse.

Gruppen varetager selv sin mødeform, mødefrekvens, indkaldelse og referater. Refera-terne skal indeholde et punkt, der hedder ”til behandling i Seniorrådet.”

Formanden kan delegere enkeltopgaver til et eller flere gruppemedlemmer.

Gruppens sammensætning og funktion kan ændres af Rådet, hvis det findes formåls-tjenligt.

Madpanelets område:

1. Holde sig orienteret om kvaliteten af maden på kommunens plejehjem, det samme gør sig gældende for kommunens madserviceordning for ældre borgere samt kvaliteten af maden på aktivitetscenter Rønnebærhus, aktivitetscenter Teglporten og på Bakkehuset i Vedbæk.

2. Foretager prøvespisninger de steder, der er omtalt i punkt 1.

3. Prøvespisninger foretages mindst 2 gange årligt de steder, der er nævnt i punkt eet.
Hvis forholdene gør det nødvendigt, foretages ekstra prøvespisninger.

4. Planlægningen af prøvespisningerne foretages som hovedregel forår og efterår.

5. Plejehjemmenes ledere underrettes pr. telefon ca. 2 timer før prøvespisning, jf. aftale mellem Rudersdal Kommune, Ældreområdet og Seniorrådet. Plejehjem, der ikke selv producerer mad, underrettes dagen før pr. telefon om næste dags prøvespisning. Det samme gælder, når der prøvespises i leve/bo miljøer.

6. Prøvespisninger foretages altid af 2 af gruppens medlemmer, det er primært den varme mad, der prøvespises. Der spises sammen med beboerne.

7. Prøvespiserne vurderer forhold mellem kød/fisk, kartofler/ris/spaghetti og grøntsager, madens udseende, farve, duft og smag for såvel hovedret som for biret. Der skrives en rapport straks efter hver prøvespisning

8. I rapporten beskriver vi også, hvordan vi oplever måltidet, her tænkes bl.a. på hvordan er medarbejdernes hjælp til beboerne under spisningen, er der en god stemning, atmosfære og værdighed omkring måltidet.

9. Rapporten sendes til gruppens formand, der videresender den til Rådet, til lede-ren af det pågældende plejehjem, til leverandøren af kommunens madservice-ordning samt til lederne af aktivitetscentrene og til Bakkehuset i Vedbæk.
Det sker umiddelbart efter prøvespisningen har fundet sted.
Rapporten sendes også til Ældreområdet i Rudersdal Kommune.

10. Der udarbejdes en halvårsrapport til Seniorrådet. Rapporten bygger på de be-søg Madpanelets medlemmer har foretaget forår hhv. efterår på plejehjem, de tre aktivitetscentre samt på prøvespisningen af maden fra Det Danske Madhus.

Revideret juni 2018.
Gruppemedlemmer.
 
Kaj Fyhring Mortensen, formand
Søs Stadil, sekretær
Seniorrådet i Rudersdal