Arbejdsgrupper / Madpanelet

Madpanelet

Kommissorium for Madpanelet

Gruppen er nedsat af Seniorrådet og arbejder under ansvar over for dette.
Indenfor sit område kan gruppen selv tage initia-
tiver samt løse opgaver eller undersøge forhold, som Rådet har anmodet gruppen om at medvirke til.
Gruppens mødereferater og besøgsrapporter sendes til rådet, og gruppen orienterer Seniorrå-
det på møder forud for Rådets møder.
Gruppen konstituerer sig selv med en formand.
Det bør tilstræbes, at et af medlemmerne i arbejdsgruppen også er medlem af Seniorrådet, og ingen person er medlem af mere end to arbejdsgrupper.
Alene gruppens formand kan efter aftale med Rådet rette mundtlig henvendelse til en forvalt-
ningsgren, mens skriftlig henvendelse til forvalt-
ningen, kommunalbestyrelsen eller et politisk
udvalg kun kan foretages af Rådet. Gruppen kan stille forslag til Rådet om sådanne skriftlige
henvendelser.
Gruppens formand bør være særlig opmærksom på emner, der kan involvere andre grupper og i tvivlstilfælde rette henvendelse til Rådet, idet dobbeltarbejde bør undgås. Eventuelle diverger-ende opfattelser må forelægges Rådet.
Gruppen bør fremskaffe nødvendigt materiale for sit virke og til argumentation for gruppens
fremsættelse af konkrete forslag til Rådet.
Efter Rådets indstilling kan medlemmer af grup-
pen deltage i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde
i kommunalt og regionalt regi. Gruppen kan fremsætte anmodning til Rådet om sådan delta
gelse.
Gruppen varetager selv sin mødeform, mødefrek-
vens, indkaldelser og referater. Referaterne skal indeholde et punkt, der hedder ”til behandling i Seniorrådet.”
Formanden kan delegere enkeltopgaver til et eller flere gruppemedlemmer.
Gruppens sammensætning og funktion kan ænd-
res af Rådet, hvis det findes formålstjenligt.
 
Madpanelets målsætning og arbejdsområde
1. Holder sig orienteret om kvaliteten af maden på kommunens plejecentre, kommunens madser-
viceordning for hjemmeboende ældre borgere samt kvaliteten af maden på aktivitetscenter Rønnebærhus og på Bakkehuset i Vedbæk.
2. Foretager prøvespisninger de steder, der er omtalt i punkt 1.
3. Prøvespisninger foretages altid af to af grup-
pens medlemmer. Det er primært den varme mad, der prøvespises, men prøvespisning af kold mad kan forekomme. Dette planlægges dog i samarbejde med det pågældende center, som måtte ønske det. Der spises sammen med beboerne.
4. Prøvespisninger foretages på alle afdelinger (spisestuer) på plejecentrene mindst en gang over en periode på 2 år og i cafeerne i de i punkt 1 nævnte aktivitetscentre.
5. Der udarbejdes et besøgsprogram per center for hele året. Det tilstræbes, at besøgs program-
met udsendes til alle centrene i begyndelsen af året således, at Madpanelet,i dialog med center-lederne, kan godkende besøgsplanen for året inden udgangen af januar.
6. Det er centerledernes opgave at sikre, at per-
sonalet er informeret om besøgsplanen og Madpa-
nelets rolle i denne sammenhæng. Prøvespisnin-
gerne foretages som hovedregel i perioderne februar – maj og september – november. Besøg kan dog forekomme udenfor disse perioder.
7. Plejecentrenes leder kontaktes pr. telefon af besøgsteamet min. 2 arbejdsdage før de aftalte besøg for at bekræfte besøget. Samtidig informe-
res centerlederen om, hvemder deltager i besøgs-
teamet. Besøget bekræftes per mail, vedhæftet information om Madpanelets rolle og funktion. Centerlederen sørger for, at den pågældende afdelingmodtager bekræftelsesmailen forud for besøget.
8. Centerlederen vurderer på dagen, om prøv-
spisningen kan gennemføres som planlagt. Besø-
get kan kun afvises, hvis der er en begrundelse ud over de daglige vanskeligheder, der kan opstå på en afdeling, og som gør det svært at gennem-
føre de normale funktioner på afdelingen den pågældende dag. Eksempler på sådanne begrun-
delser kunne være, at en stue den pågældende dag kan have kernepersonale på kursus, en eller flere beboere kan være syge eller have midlerti-
dige store vanskeligheder, el.lign. I sådanne tilfælde informerer centerlederen besøgsteamet direkte, og der aftales samtidig en anden dag for et besøg på den pågældende afdeling.
9. Prøvespiserne observerer forholdet mellem kød/fisk, kartofler/ris/spaghetti og grøntsager, madens udseende, farve, duft og smag for såvel hovedret som forret/dessert i forhold til, hvad man ville forvente af et normalt hverdagsmåltid. Der skrives en rapport efter hver prøvespisning.
10. I rapporten beskrives også, hvordan måltidet opleves; her tænkes bl.a. på hvordan er medar-
bejdernes hjælp til beboerne under spisningen, er der en god stemning, atmosfære og værdighed omkring måltidet. Hvis besøgsteamet observerer forhold i relation til måltidssituationen, som de finder bør påtales, kontaktes centerlederen forud for rapportens færdiggørelse.
Ved prøvespisning på cafeerne på Rønnebær og Bakkehuset vurderes stemningen og atmosfæren ift. det sociale samvær, som kan forventes på et værested for ældre beboere.
Ved prøvespisning af kommunens madserviceord-
ning skal rapporten også indeholde en vurdering af tilberedningsmetoden i forhold til vejledningen, samt leveringsmåde, udseende og tidspunkt.
11. Rapporten sendes umiddelbart efter prøve-
spisningen til Madpanelets formand, der
videresender den til Seniorrådet. Desuden sender gruppens formand rapporten til lederen af det pågældende plejecenter eller aktivitetscenter, og til den ansvarlige for madserviceordningen og kommunens kostfaglige konsulent for så vidt angår kommunens madserviceordning.

Revideret januar 2024
Gruppemedlemmer.
 
Kaj Fyhring Mortensen, formand
Søs Stadil, sekretær
Herudover består gruppen af flere frivillige
Seniorrådet i Rudersdal