Arbejdsgrupper / Demens og Pårørende

Demens og Pårørende

Kommisorium

Gruppen er nedsat af Seniorrådet, og arbejder under ansvar over for dette.

Indenfor sit område kan gruppen selv tage initiativer samt løse opgaver eller undersøge forhold, som Rådet har anmodet gruppen om at medvirke til.

Gruppens mødereferater sendes til Rådet, og gruppen udarbejder en rapport forår og efterår, som sendes til rådet.

Gruppen konstituerer sig selv med en formand.

Det tilstræbes, at et af medlemmerne i arbejdsgruppen også er medlem af Seniorrådet, og ingen person er medlem af mere end to arbejdsgrupper.

Alene gruppens formand kan efter aftale med Rådet rette mundtlig henvendelse til en forvaltningsgren, medens skriftlig henvendelse til forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller et politisk udvalg kun kan foretages af Rådet. Gruppen kan stille forslag til Rådet om sådanne skriftlige henvendelser.
Formanden I gruppen kan egenhændigt tage kontakt til centerledelsen eller demenskoordinatoren I forbindelse gruppens opgaver.

Gruppen har særlig opmærksomhed på emner, der kan involvere andre grupper og i tvivlstilfælde rette henvendelse til Rådet, idet dobbeltarbejde bør undgås. Eventuelle divergerende opfattelser må forelægges Rådet.

Gruppen fremskaffer nødvendigt materiale for sit virke og til argumentation for gruppens fremsættelse af konkrete forslag til Rådet.

Efter Rådets indstilling kan medlemmer af gruppen deltage i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde i kommunalt og regionalt regi. Gruppen kan fremsætte anmodning til Rådet om sådan deltagelse.

Gruppen varetager selv sin mødeform, mødefrekvens, indkaldelse og referater. Referaterne skal indeholde et punkt, der hedder ”til behandling i Seniorrådet.”

Formanden kan delegere enkeltopgaver til et eller flere gruppemedlemmer.

Gruppens sammensætning og funktion kan ændres af Rådet, hvis det findes formålstjenligt.
Gruppemedlemmer.
 
Bodil Sørensen, formand og rådsmedlem
Sandra Jill Christensen
Helene Berg
Sonja V. Frederiksen, rådsmedlem
Michael Burgess, rådsmedlem
Anita Herold Gudmundsson, næstformand i rådet
Jørgen Groth, sekretær i rådet
Seniorrådet i Rudersdal