Arbejdsgrupper / Demens og hjemmepleje

Demens og hjemmepleje

Kommisorium
 
Revideret kommissorium for arbejdsgruppen for demens og hjemmepleje pr. 26. juni, 2023:
Oprettelse:
Arbejdsgruppen er nedsat af Seniorrådet og er ansvarlig over for Seniorrådet.
Navn:
Arbejdsgruppe for demens og hjemmepleje.

Formål:
Gruppen holder sig ajour på demens og hjemmepleje området, internt og eksternt, formidler denne viden til Seniorrådet og fremsætter forslag til initiativer til udvikling af begge områder

Beskrivelse af gruppens opgaver:
Arbejdsgruppen er ansvarlig for:
• At være opdateret på demensområdet, nationalt og lokalt
• At være opdateret på hjemmeplejeområdet, nationalt og lokalt
• At videreformidle viden på begge områder til Seniorrådet, og i samarbejde hermed, via arrangementer, opslag i lokalpressen, via elektroniske medier samt i SeniorNyt i tæt dialog med borgerne, distrikts- og center¬leder¬ne samt demenskoordinatorerne i kommunen og Ældresagen
• At Inddrage andre arbejdsgrupper, når og hvis relevant
• At holde sig ajour på udviklingen på kommunens institutioner
• At søge at gennemføre de idéer, som borgerne foreslår, eller som kommer til gruppens kendskab, hvis disse hører under gruppens formål

Medlemmer af arbejdsgruppen:
Gruppen består af frivillige medlemmer, herunder en formand og 9 medlemmer, hvoraf mindst et og højst fem af medlemmerne samtidigt er medlem af Seniorrådet.

Reference:
Gruppen refererer til Seniorrådet. Alene gruppens formand kan efter aftale med Seniorrådet rette mundtlig henvendelse til en forvaltningsgren. Der kan stilles forslag til Seniorrådet om eventuelle skriftlige henvendelser. Gruppen kan deltage i Seniorrådets møder med arbejdsgrupperne.

Økonomi:
Gruppen har ingen midler til rådighed og følger Seniorrådets forretningsorden

Formelle krav:
Gruppen varetager selv sin mødeform og mødefrekvens. Formanden er ordstyrer og forestår indkaldelser og referater.
Alle referater skal indeholde et punkt, der hedder ”til behandling i Seniorrådet”. Formanden kan uddelegere enkeltopgaver til et eller flere medlemmer.
Der skal altid sendes afbud til alle møder til formanden.

Kontorhold:
Stråhuset med dets indhold står frit til rådighed for gruppen.
Gruppemedlemmer.
 
Anne Pickering formand
Sonja V. Frederiksen, kasserer i rådet
Birgith Warnke
Eva Hollænder
J. Vinding, formand i rådet
Michael Burgess, rådsmedlem
Anita Herold Gudmundsson, næstformand i rådet
Vivi Nobel
Gro Haugaard
Seniorrådet i Rudersdal