Budget 2019 - 2022

Seniorrådets bemærkninger til Budget 2019 - 22


                                                                                    Den 2. september 2018

Seniorrådet i Rudersdal har modtaget Rudersdals Kommunes oplæg til budget 2019 – 22 og anmodet om de bemærkninger, dette måtte give anledning til senest den 3. september 2018. Indledningsvis ønsker Seniorrådet at udtrykke tilfredshed med at blive involveret tidligt i processen, og som det fremgår nedenfor, er der også et udtalt ønske om at forblive medinddraget i den fremtidige proces.

Seniorrådets økonomigruppe har gennemgået det fremsendte materiale samt overværet budgetpræsentationen den 29. August på Rådhuset.

Grundlæggende noterer Seniorrådet sig, at oplægget primært er forvaltningens forslag til budget baseret på tidligere regnskaber samt de udefra kommende forhold, som kommunen generelt ingen indflydelse har på. Som sådan ses det at være et budget med flere spørgsmål end svar, og det noteres med tilfredshed, at Borgmesteren ser den forventede proces om økonomi med udtalt brugerinvolvering.

I forhold til det fremsendte budgetoplæg har Seniorrådet følgende observationer:

• Budgettet opererer med stort set uændrede udgifter på social- og sundhedsområdet i forhold til forrige år. Når befolkningsudviklingen samtidig forventes at medføre en kraftig stigning i antallet af seniorer, må det nødvendigvis indebære, at gennemsnitsudgiften pr. borger vil falde. Det kan ikke umiddelbart ses i budgettet, hvor disse besparelser vil falde, og rådet vil være meget opmærksom på, om det afsatte budget kan bære det bestående serviceniveau. I takt med at budgetområderne bliver konkrete, eller de forskellige puljemidler bliver bragt i spil, anmoder Seniorrådet venligst om at måtte blive holdt løbende orienteret om disse tiltag.

• Det bemærkes at de kommende strukturændringer forventes at give reducerede omkostninger, men det fremgår ikke, om der findes konkrete beregninger over, hvordan disse forventes at blive implementeret eller realiseret – og hvor. Seniorrådet anmoder også her om at forblive aktiv i projektorganisationen for omstruktureringen.

• Det er noteret, at der ikke er væsentlige planer for nye bygge- og anlægsprojekter. Der ses alene en færdiggørelse af ca. 40 påbegyndte boliger. Med prognosen for den demografiske udvikling er det bekymrende for kommunens evne til senere at kunne tilpasse udbud og behov. Seniorrådet så gerne, at der etableres en langtidsplanlægning, som kunne bidrage til at konsekvensbeskrive udviklingen og skabe grundlag for beslutninger i budgetperioden.

• Seniorrådet noterer sig med glæde, at der gentagne gange er blevet lagt vægt på, at de strukturelle ændringer ikke skal betragtes som en "spareøvelse". Vi vil derfor anbefale, at der anlægges et generelt princip så eventuelle besparelser, der opnås gennem strukturændringerne, bruges indenfor respektive områder til et kvalitetsløft i tæt samarbejde med de berørte institutioner.

• Det er gjort klart, at der ikke kan skaffes flere indtægter via skatten før tidligst 2021 og at eventuelle øgede indtægter enten må komme fra det forventede afkast af strukturreformen eller fra en form for brugerbetaling. Seniorrådet er principielt modstander af øget brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet.

• Seniorrådet har som nævnt bemærket, at der i perioden fra 2021 ligger mulige skatteforhøjelser på indtil 0,6 %. Denne mulighed må forblive i spil for at sikre opnåelsen af velfærdstiltag og kvalitetssikring på ældreområdet i forhold til afkastet af de strukturelle tiltag.

• Det noteres desværre også, at socialområdet og ældreområdet topper med hensyn til sygefraværsprocenter blandt de ansatte. Det anbefales, at der etableres et særligt fokusområde i denne anledning, da et højt sygefravær både har negativ påvirkning på udgifterne og på kvaliteten af det præsterede arbejde.

Seniorrådet noterer sig i øvrigt at det på side 62 er nævnt med 7 medlemmer. Det korrekte tal er 9.

Seniorrådet ser frem til en fortsat god dialog om budgetter og konsekvenserne på ældreområdet.


På Seniorrådets vegne
Ib Hedegaard Sørensen
Formand for Seniorrådet i Rudersda
Seniorrådet i Rudersdal