Kommunalplanen

Kommuneplanen

Med henvisning til udvalgets kommende møde den 15. august 2018 har Seniorrådet i Rudersdal g.d. haft lejlighed til at drøfte udvalgets dagsorden punkt 12.

Seniorrådet har enkelte principielle bemærkninger til udvalgets beslutning om fastsættelse af langsigtede politiske mål af 3. August 2018.

I de planelementer, som indgår i Kommuneplanen, fylder den demografiske udvikling meget. Der kan konstateres en markant tilvækst af seniorer i kommunen i de kommende 6 – 10 år. En stigende andel af dem vil i perioden skabe en tilvækst i behovene for en eller anden form for hjælp eller støtte – herunder også aflastninger for pårørende.

Seniorrådet finder, at der i de fire målsætninger også bør inkorporeres delmål om at kunne opretholde evnen til at yde en tilstrækkelig og kvalificeret støtte til den gruppe af borgere i eget hjem, som ikke direkte bliver plejekrævende, men som heller ikke kan forestå basale funktioner i eget hjem.


På Seniorrådets vegne
Ib Hedegaard Sørensen
Formand for Seniorrådet i Rudersdal
Seniorrådet i Rudersdal