Arbejdsgrupper / Plejehjem

Plejehjem

Kommisorium
 
Beskrivelse af funktion og område for Plejehjemsgruppen Rådet har godkendt følgende beskrivelse af gruppens funktion og område:

Gruppen arbejder under ansvar over for Rådet og er nedsat af Rådet.

Inden for sit område kan gruppen selv tage initiativer samt løse opgaver eller undersøge forhold, som Ældrerådet har anmodet gruppen om at medvirke til.

Gruppens mødereferater skal tilgå Rådet, og gruppen skal hvert år inden udgangen af januar afgive en årsrapport til Rådet. Rapporten indgår i Rådets årsberetning.

Gruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Alene gruppens formand kan rette mundtlig henvendelse til en forvaltningsgren, medens skriftlige henvendelser til forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller et politisk udvalg kun kan foretages af Rådet, idet gruppen i sådanne tilfælde fremsender udkast hertil til Rådet.

Gruppens formand bør være opmærksom på emner, der kan involvere andre grupper og i tvivlstilfælde rette henvendelse til Rådet, da dobbeltarbejde bør undgås. Eventuelle divergerende opfattelser må forelægges Rådet – og ikke andre.

Gruppen bør fremskaffe nødvendigt materiale for sit virke og til argumentation for gruppens fremsættelse af konkrete forslag til Rådet.

Efter Rådets indstilling kan medlemmer af gruppen deltage i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde i kommunalt og regionalt regi. Gruppen kan fremsætte ønske til Rådet om sådan deltagelse.

Gruppens sammensætning og funktion kan ændres af Rådet, hvis det findes formålstjenligt.

Gruppen varetager selv sin mødeform, mødefrekvens, indkaldelser og referater, og formanden kan delegere enkeltopgaver til et eller flere gruppemedlemmer.


Gruppens område

1. Ved deltagelse i plejehjemmenes bruger/pårørendemøder følger gruppen løbende forholdene
på plejehjemmene, herunder særlig beboernes hverdag, ventelisterne og personalenormeringen.

2. Gruppen stiller forslag om, hvorledes det udækkede behov for yderligere plejeboliger dækkes, samt hvordan ændring af eventuelle to-sengsrum til enkeltrum gennemføres.

3. Kontakter såvel med plejehjemmenes ledelser som med forvaltning, beboere og disses pårørende – bl.a. ved deltagelse i plejehjemmenes bruger/pårørenderåd – er grundlaget for gruppens virke.

4. Adskillelse af senil demente, beboere med psykiske lidelser og øvrige beboere søges gennemført, evt. også ved gruppens rapportering og forslag.

5. Kendskab til både lovgivning og kommunens regelsæt på området føres ajour.

6. Gruppen må påregne samarbejde med navnlig Forebyggelses- og Hjemmeplejegruppen
Gruppemedlemmer.
 
Karin L. Rønskov, formand og rådsmedlem
Lissie M. Drejer, sekretær og rådsmedlem
Sonja V. Frederiksen, rådsmedlem
Joan Karlberg
Erik Clausen, rådsmedlem
Michael Burgess, rådsmedlem
Seniorrådet i Rudersdal