Strukturreformem

                                                                                   Den 21. august 2018

 
att.: Vicekommunaldirektør Birgitte N. Lundgreen.

Med henvisning til vicekommunaldirektørens høring i bla. frivillige råd om den endelige udgave af sagen om ny struktur på Ældreområdet og Socialområdet har Seniorrådet i Rudersdal på sit møde den 12. august 2018 haft lejlighed til at drøfte oplægget. Seniorrådet har noteret sig, at høringsfristen er sat til den 22. august 2018.

Seniorrådet er meget positiv overfor kommunens ideer om at ændre strukturerne og vil meget gerne medvirke til at skabe nye og banebrydende måder at arbejde på i seniorområdet for at optimere tilbuddene til borgerne. Rådet har enkelte principielle bemærkninger til oplægget.

Indledningsvis ønsker Seniorrådet at udtrykke stor tilfredshed med involveringen i projektet og med mulighederne for at deltage i drøftelserne om elementerne i planen, som har fokus på borgerens og pårørendes forhold.

Imidlertid finder Rådet også, at der er tale om en plan med et betydeligt omfang af konsekvenser såvel for ca. 16000 borgere og ca. 1700 ansatte i kommunal regi, som for et større antal driftsenheder, plejecentre, aktivitetscentre mv.

Seniorrådet ser således planen som en markant strukturændring med betydelige kvalitative og forenklede forbedringer i service til borgerne. Henset til den implementeringsmæssige målsætning, kræver planen efter Rådets opfattelse målrettede konsekvensberegninger og budgettering.

Seniorrådet mangler generelt klare målepunkter såvel økonomisk som kvalitativt for at sikre en overordnet kvalitativ vurdering af planens afkast over de kommende budgetperioder.

Seniorrådet noterer sig, at planen i mindre grad indeholder opstilling af målbare succeskriterier eller økonomiske konsekvenser og beregninger for investeringer, som er forudsætningen for implementeringen. Tilsvarende for økonomi/drift, kvalitet og servicemål. Hvilke mål skal der eksempelvis sættes for driftsenhedernes effektivitet? Det gælder også på områder som uddannelse af personalegrupper, som skal tillægges nye kompetencer eller større individuelt ansvar; besparelser på arbejdsområder med forenklinger i procedurer mv. som følge af en reduceret ledelsesstruktur. Der ses alene målsætninger beskrevet som "bløde værdier" – samskabelse, egenmestring og

frisætninger af personale og driftsenheder. Og disse er sammenfattet i en forventning om "frigørelse af potentiale". Disse uklarheder anser Seniorrådet for at være svagheder i den omfattende plan.

Seniorrådet er meget bevidst om den politiske beslutning, og ønsker ikke at påvirke den balance. Men de anførte iagttagelser vil naturligvis indgå i Rådets vurderinger af resultaterne af implementeringsprocessen og strukturreformen som helhed – og dermed virkningerne for kommunens seniorer.


På Seniorrådets vegne
Ib Hedegaard Sørensen
Formand for Seniorrådet i Rudersdal
Seniorrådet i Rudersdal